Przejdź do treści

Wymagania techniczne dotyczące montażu i uruchomienia Diesel Stacji.

 • Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie układu dystrybucyjnego.
 • Celem dokonania kalibracji w zbiorniku powinno znajdować się paliwo
 • Lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki co do lokalizacji zbiornika
  Odległości:
  a) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  b) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
 • Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia:
  "Paragraf 11
  1. dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.
  2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
  a) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  b) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej…"
 • Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.
 • Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.
 • Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.
 • Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m.
 • W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.
 • Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji [3].
 • Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej.
 • Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
 • Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika.
 • Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy oleju napędowego (napełnienie zbiornika) i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.
 • Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.
 • Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.
 • Zabronione jest lokalizowanie zbiorników 5000 l do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

 

 • Możliwość korzystania z zbiorników na paliwo klasy III na potrzeby własne użytkownika bazują na obowiązujących przepisach potwierdzonych przez producentów zbiorników i instytucjach opiniujących zgodność z obowiązującymi przepisami.
 • Podstawowymi przepisami regulującymi posadowienie zbiorników są
 • Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika [Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
 • Ustawa o dozorze Technicznym wraz z Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzaju urządzeń Technicznych podlegający dozorowi technicznemu
 • OPINIA Instytutu Ochrony Środowiska Dotycząca zbiorników na olej napędowy w aspekcie wymagań ochrony środowiska [Opinia producenta zbiorników Kingspan Enviromental sp. z o.o.]
 • BHP – instrukcja bezpiecznej obsługi przenośnego zbiornika na olej napędowy [Opinia producenta zbiorników Kingspan Enviromental sp. z o.o.]
 • P.poż - Opinia w zakresie zgodności z krajowymi przepisami stosowania urządzeń typu przenośny zbiornik na olej napędowy [Opinia producenta zbiorników Kingspan Enviromental sp. z o.o.]
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.)
 • Karta Charakterystyki Preparatu Olej Napędowy
 • Ustawa o dozorze Technicznym Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 DzU. Z 2008 Nr 60, poz. 371
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie p.poż,
 • Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określające wyposażenie zbiornika w urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt. 2 i 3, a mianowicie w:
  2) urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;
  3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Z delegacji ustawy o dozorze technicznym Minister Gospodarki wydał rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211). Znowelizowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 60 z 2008 r., poz. 371).