Data: 
piątek, Sierpień 1, 2014

 

Petrol Sp. z o.o. Opole, 2014-08-01

55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90

Adres do korespondencji: 45-116 Opole, ul. Portowa 8

fax 77 4022517, e-mail: petrol@petrol.pl

Nr KRS 0000107726

 

W związku z realizacją przez PETROL Sp. z o.o. projektu „Wykonanie instalacji pilotażowo-badawczej dla podgrzewania biopłynów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:

Oś Priorytetowa: 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Działanie: 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny

Poddziałanie: 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

 

Nr umowy

RPOP.01.03.02-16 -027/13-00

Tytuł projektu

Wykonanie instalacji pilotażowo-badawczej dla podgrzewania biopłynów

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przygotowując się do realizacji ww. projektu, spółka zaprasza potencjalnych oferentów do przedłożenia propozycji zgodnych z poniżej określonymi warunkami.

  1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zapytania jest dostawa instalacji pomiarowo-badawczej zgodnie z zakresem podanym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

  1. Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego jest wymaganym wzorem propozycji przedstawianych przez oferentów. Oferta złożona z pominięciem formularza ofertowego (zał. nr 1) nie będzie rozpatrywana.

  1. Do udziału w konkursie zaproszone są podmioty posiadające odpowiednie doświadczenie w zakresie dostaw w/w instalacji, zdolność organizacyjną, finansową i techniczną niezbędne do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie zgodnie z treścią odpowiedniego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1.

  2. Kryteria wyboru dostawcy.

Cena netto zamówienia – waga 100%

Zostanie wybrana oferta o najniższej cenie netto przedmiotu dostawy.

  1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30.10.2014 r.

  2. Miejsce dostawy – 45-116 Opole, ul. Portowa 8.

  3. Termin składania ofert upływa 10.08.2014 r. o godz. 15:00. (decyduje data i godzina wpływu do spółki).

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres petrol@petrol.pl lub pocztą tradycyjną, lub składać bezpośrednio na podany w zapytaniu ofertowym adres siedziby spółki.

Oferty częściowe lub dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Treść niniejszego zapytania znajduje się również na stronie internetowej: www.petrol.pl oraz w siedzibie spółki w miejscu publicznie dostępnym.

  2. W sprawach dotyczących konkursu, proszę kontaktować się z: Krzysztof Wojciechowski tel. 515-204-760, k.wojciechowski@petrol.pl.